Posumowanie pracy KOiR Cmentarza Parafialnego
Minęło ponad pół roku działalności Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach, który został powołany na spotkaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej 17 maja 2022 r.
Komitet powstał w celu formalnego uporządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem cmentarza i ewentualnym jego powiększeniem oraz budową nowego cmentarza na gruncie parafialnym za Popradem.

Na początku został opracowany Regulamin Cmentarza Parafialnego w Barcicach, który jest zgodny z przepisami zawartymi w ustawach i rozporządzeniach państwowych oraz w instrukcjach kościelnych.
Do Regulaminu został dołączony Załącznik nr 1, określający rodzaj i wysokość ofiar za korzystanie z infrastruktury cmentarza. Przed ustaleniem wysokości opłat, członkowie Komitetu zapoznali się z opłatami, które obowiązują na cmentarzach parafialnych i komunalnych w naszej diecezji oraz ze stanem naszego cmentarza parafialnego i potrzebami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego miejsca.

W lipcu i sierpniu 2022 roku cmentarz parafialny został zinwentaryzowany i wszystkie mogiły oraz każde miejsce na cmentarzu zostało sfotografowane i wpisane do dokumentacji, zgodnie ze stanem na dzień, w którym została przeprowadzona inwentaryzacja. Cmentarz został podzielony na sektory i każdy sektor został oznaczony widocznymi tablicami.

Od września 2022 r. rozpoczęto wydawanie Kart Mogilnych, które upoważniają ich posiadaczy do dysponowania miejscem pochówku i pozwalają na prawidłowe sprawowanie nadzoru nad cmentarzem, którego właścicielem i zarządcą jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach.

Równolegle z pracami inwentaryzacyjnymi i porządkowymi na cmentarzu rozpoczęto rozmowy z właścicielami przyległych gruntów o możliwości ich wykupu i zagospodarowania na miejsca pochówku.
W tym czasie również podjęto prace nad przygotowaniem koncepcji budowy nowego cmentarza parafialnego na działce należącej do parafii, położonej za Popradem, przy ul. Mariana Cyconia. Ta działka o powierzchni 2 ha, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Barcic przeznaczona jest pod nowy cmentarz. Komitet zlecił odpowiednim organom wykonanie map geodezyjnych terenu oraz opinii geologicznej, które są m.in. niezbędne do podjęcia ostatecznej decyzji i oszacowania kosztów lokacji i budowy nowego cmentarza parafialnego w Barcicach.

W październiku ubiegłego roku rozpoczęto kapitalny remont kaplicy na cmentarzu, tzw. kostnicy, która docelowo ma być kaplicą przedpogrzebową. Zdjęto stary dach razem z więźbą, wyburzono wewnętrzną ścianę działową, a na starych murach zalano betonowy wieniec. Od dołu mury zaizolowano i wykonano iniekcję, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Zamurowano stare i wykuto nowe otwory okienne. Wybrano dotychczasowe podłoże wewnątrz budynku i wykonano wylewkę, na której położono marmurową posadzkę. Wykonano nową konstrukcję dachu oraz nowe pokrycie i orynnowanie. Założono nowe dębowe drzwi i okna, wykonano ocieplenie ścian oraz stropu, poprowadzono nową instalację elektryczną wewnątrz kaplicy, zamontowano parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Cały budynek ocieplono i wykonano elewację.

W minionym roku udało się usunąć 17 tuji usytuowanych na środku cmentarza w okolicy kaplicy kapłańskiej oraz 2 lipy obok remontowanej kaplicy pogrzebowej i 2 lipy obok wejścia na cmentarz od strony ul. Popradzkiej. Wycinka drzew była konieczna z uwagi na zagrożenie dla osób i infrastruktury cmentarza, nagrobków i budowli nieustannie niszczonych przez spadające gałęzie, a nawet całe drzewa wywracane przez silny wiatr. Specjalną techniką rozwiercania po wycince drzew zostały usunięte wszystkie dotychczasowe i nowe pnie, dzięki czemu powstały nowe miejsca do zagospodarowania.
W miarę potrzeb i możliwości była koszona trawa i usuwane śmieci, które znacznie zwiększają koszty utrzymania cmentarza. Tu warto zaznaczyć, że wywóz jednego pojemnika kosztuje 200 zł., a miesięcznie wywozi się do 8 pojemników, przy czym w jednym miesiącu – październiku ubiegłego roku zostało wywiezionych 30 pojemników. Na dodatek do w/w śmieci nie wlicza się chryzantem, wieńców i zielonych odpadów, które są wywożone i zagospodarowywane osobno.
W celu zaoszczędzenia wydatków na usuwanie śmieci rozważa się możliwość segregacji i odzyskiwania niektórych rzeczy wyrzucanych do kubłów, np. zniczy. Dlatego właśnie przy bramce od strony ul. Popradzkiej został ustawiony regał na znicze do ponownego wykorzystania. Jest nadzieja, że dzięki tej inicjatywie zaoszczędzimy przy wydawaniu pieniędzy na zakup zniczy i równocześnie na usuwanie ich z cmentarza.
Systematycznie naprawiany jest mechanizm pobierania wody ze studni znajdującej się na cmentarzu.

Dla poprawienia komunikacji i rzetelnej informacji, w październiku ubiegłego roku przy każdej z bram zostały zamontowane nowe tablice na klepsydry i istotne informacje dotyczące regulaminu  i użytkowania cmentarza.

Aktualnie trwają prace przy dokończenie remontu kaplicy razem z dojazdem i doprowadzeniem przyłącza energetycznego z pobliskiego słupa przy ul. Wiejskiej. W planach jest również gruntowny remont muru cmentarnego, który jest w fatalnym stanie, zwłaszcza na odcinku wzdłuż ul. Ks. Józefa Wirmańskiego (wzdłuż drogi krajowej 87). Przed końcem ubiegłego roku udało się doraźnie naprawić trzy najbardziej uszkodzone miejsca w murze, jednak samo łatanie dziur nie wystarcza.

Remontu wymaga również kaplica grobowa dla kapłanów, zwłaszcza schody, które stają się niebezpieczne z powodu odpadnięcia dużej ilości płytek, którymi są wyłożone.

Od czerwca do końca 2022 roku na inwestycje, remonty, wycinkę drzew, usuwanie śmieci i utrzymanie porządku na cmentarzu zostało wydane 128 873 zł.

Dotychczas wydanych zostało ponad 900 kart mogilnych. Jednak w dalszym ciągu jest jeszcze bardzo wiele mogił, które nie mają swoich dysponentów, jak również puste grobowce do których nikt się nie przyznaje.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Cmentarza, osoby nie posiadające Karty Mogilnej nie maja prawa do dysponowania mogiłami i nie mogą podejmować żadnych czynności na cmentarzu w Barcicach. Groby bez ustalonych dysponentów i wystawionych kart mogilnych będą uznawane zgodnie z Regulaminem Cmentarza za miejsca przeznaczone do ponownego pochówku.

Ofiary obowiązkowe, czyli na utrzymanie porządku, remontowo-budowlane, za korzystanie z infrastruktury cmentarza czy tzw. placowe, jak na razie nie pokrywają wszystkich kosztów, głównie z powodów inwestycji, które zostały wykonane w ostatnim czasie.

Każda ofiara złożona na fundusz cmentarny jest przeznaczona wyłącznie na jego funkcjonowanie i rozbudowę, a wszelkie prace administracyjne wykonywane przez członków Komitetu są świadczone całkowicie bezinteresownie i nieodpłatnie.

Przestrzeganie Regulaminu i wytycznych w nim zawartych, zwłaszcza dotyczących pozwoleń i pisemnych zgód na wszelkiego rodzaju prace, jest konieczne i niezbędne dla dobra każdego z nas i całej wspólnoty parafialnej. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, a co za tym idzie aktualizacja danych potrzebnych do dobrego zarządzania miejscami grzebalnymi wymaga rzetelnego informowania o pracach prowadzonych na cmentarzu, które systematycznie zmieniają stan faktyczny tego miejsca.

Potrzeby związane z funkcjonowaniem, rozbudową i budową nowego cmentarza wymagają sporych nakładów finansowych. Realizacja tych zadań uzależniona jest od środków jakimi dysponuje Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego, dlatego bardzo ważnym jest, abyśmy wszyscy bardzo poważnie i odpowiedzialnie potraktowali sprawy związane z miejscem spoczynku każdego z nas.
Każdy człowiek - czy tego chce czy nie - musi umrzeć i spocząć, najlepiej w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na cmentarzu.
Cmentarz, podobnie jak Kościół parafialny jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale także wyrazem naszej kultury i szacunku do tych, którzy tworzyli i tworzą naszą wspólnotę.
Niech więc pozostanie częścią naszego doczesnego dziedzictwa i będzie przedmiotem codziennej troski o naszych bliskich i naszą bliższą, czy dalszą przyszłość.

FOTO-Podsumowanie w Galerii
Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach