Caritas

        Numer konta bankowego, na które można wpłacać dobrowolne kwoty na działalność charytatywną: 
03 8816 0001 2001 0000 1599 0002

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DARÓW

Tradycyjnie przed Świętami organizujemy pomoc specjalną dla potrzebujących z naszej parafii. W związku z tym prosimy o dostarczanie produktów żywnościowych z długim okresem ważności oraz środków chemicznych do koszy znajdujących się przy bocznych ołtarzach w naszym kościele parafialnym. Zbiórka darów potrwa do Niedzieli Palmowej włącznie.

Pamiętajmy, że potrzebujących pomocy jest naprawdę dużo, a dla nas jest to szczególna okazja do dobrych uczynków, zwłaszcza w trwającym Roku Miłosierdzia.

PASCHALIKI WIELKANOCNE

Ruszyła wielkanocna akcja Caritas, w którą od początku swojej działalności włączamy się poprzez rozprowadzanie paschalików wielkanocnych po każdej niedzielnej Mszy św. Zebrane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność charytatywną Caritas.Podziękowanie!

Parafialny Oddział Caritas z serca dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy w niedzielę, 09 lutego br. wsparli nasze działanie:Zbiórkę pieniędzy dla chorej na autyzm Natalki. Dzięki Państwa hojności udało nam się zebrać 1620zł dla Natalki. Ta „piękna kwota” cieszy, tym bardziej, że była to nasza pierwsza kwesta, co tylko napawa Nas optymizmem na przyszłość. Liczymy na Państwa dalszą pomoc, jeszcze raz dziękując za otwartość serca i chęć czynienia dobra, które są przecież nieocenione w niesieniu pomocy potrzebującym.Szanowni Państwo!

W związku z trwającym rozliczeniem podatkowym za rok 2013 zwracamy się do Was z serdeczna prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej. Gorąco zachęcamy do przekazania 1% podatku na konkretny cel: Dla chorej na autyzm 3,5 letniej dziewczynki z naszej parafii Natalki Nosal. Należy w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające” w odpowiedniej rubryce: cel szczegółowy wpisać imię i nazwisko danej osoby: Natalka Nosal i parafię Barcice.Już dzisiaj dziękujemy za zaufanie i udzielone wsparcie parafialnemu Caritas. Będziemy ogromnie wyróżnieni i wdzięczni, jeżeli przekażą nam Państwo 1% ze swojego podatku dochodowego na ten konkretny cel i polecą naszą Caritas swoim bliskim i znajomym.

♥ Za każdy gest dobrej woli serdecznie dziękujemy!W Barcicach Parafialny Oddział Caritas powstał w październiku 2013r.

Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd w składzie:

Janik Violetta - przewodnicząca
Kiełbasa Małgorzata – zastępca
Tokarczyk Bożena – skarbnik

Pierzga-Marduła Ewelina – skarbnik

Członkami zwyczajnymi są:

Kołbon Adam
Kozieńska Bożena
Gorczowska Lucyna
Migacz Lidia
Gałysa Beata
Barnach Beata
Pierzga Agnieszka
Gryboś Anna
Marczyk Zofia
Wolak Krystyna
Wolak Małgorzata
Gomułka Agata
Leśniara Anna
Rolka Helena
Jurkiewicz Krystyna

Opiekunem kościelnym jest Ksiądz Proboszcz Andrzej Kędryna

Kontakt:

tel. 698 581 925 (Violetta Janik – przewodnicząca)
tel. 600 954 911 (Małgorzata Kiełbasa – zastępca)Historia CARITAS Diecezji Tarnowskiej

Początki formalnego istnienia Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierd ził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Dyrektorem Związku został ks. Karol Pękala, sekretarzem Maria Dmochowska, Prezesem i zarazem Delegatem biskupim ks. Michał Rec. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie. Formy działania Związku wyrażały się w organizowaniu „Gwiazdki”, „Święconki”, „Zbiórki odzieży”, „Dni chorych”, „Zbiórki na ociemniałych”, „Tygodni miłosierdzia”. Jeszcze przed wojną Caritas uruchomiła szwalnię i „nasze stragany”, zaczęła szkolić instruktorów charytatywnych i wydawała „Tygodnik miłosierdzia”.

Caritas w okresie od 1939 do 1989r.

Okres II wojny światowej nie tylko nie przerwał działalności tarnowskiej Caritas, lecz, pomimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej ją zintensyfikował. Kierowana przez ks. Karola Pękalę, Caritas tarnowska, oprócz zwykłej działalności, przeprowadziła cały szereg wielkich akcji charytatywnych. Najważniejsze z nich to:

Pomoc dla uciekinierów z Zachodu na Wschód podczas kampanii wrześniowej oraz dla cofających się oddziałów Polskiej Armii
Rozmieszczenie, przy pomocy parafii, 7.000 wysiedlonych przez Niemców z Wielkopolski, Pomorza i Śląska
Dożywianie więźniów politycznych w więzieniu w Tarnowie
Organizacja wyjazdów dzieci na wieś w okresie letnim
Prowadzenie kuchni i Szpitala epidemicznego w Tarnowie
Pomoc dla Żydów
Otoczenie opieką 32.000 mieszkańców diecezji wysiedlonych w 1944 z terenów frontowych
Stała pomoc dla przebywających w obozach pracy; dla rodzin i dzieci uwięzionych
Rozlokowanie na terenie diecezji 42.000 ludzi wysiedlonych z Warszawy po stłumieniu Powstania Warszawskiego
Ogólnie Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej wydał w czasie II wojny światowej na pomoc dla potrzebujących 9.220.311 zł.

Po wojnie Caritas tarnowską kierował ks. Stanisław Wójtowicz, po odejściu ks. Karola Pekali na stanowisko Dyrektora Krajowej Centrali Caritas. Prezesem Związku Caritas pozostał ks. Michał Rec. Priorytetowym zadaniem Caritas stała się pomoc rodzinom cierpiącym wielką biedę na skutek zniszczeń wojennych. Najważniejszymi działaniami, jakie wówczas podjęto były:

Dożywianie
Opieka nad matką i dzieckiem
Pielęgnacja chorych
Zwalczanie żebractwa
Walka z alkoholizmem
Tzw. Akcja samarytańska, czyli pomoc w leczeniu, pomoc pielęgniarska, gromadzenie lekarstw i ziół
Rozdawanie darów z UNRA
23 stycznia 1950 r. władze komunistyczne narzuciły Caritas przymusowy zarząd, a jej majątek bezprawnie przejęły i przekazały tzw. Zrzeszeniu Katolików Świeckich „Caritas”, współpracującemu z ówczesnym systemem totalitarnym. Pomimo tej trudnej sytuacji, Caritas w Diecezji Tarnowskiej działała nadal, choć nie w formie zorganizowanej instytucji. Ks. Biskup Karol Pękala podjął ponownie szeroką akcję charytatywną w ramach duszpasterstwa ogólnego. Powołano do życia Rejonowe Opiekunki Charytatywne w celu koordynowania działalności dobroczynnej w terenie. Z inicjatywy duszpasterstwa charytatywnego wprowadzono w całej diecezji odwiedzanie chorych z sakramentami świętymi na pierwsze piątki miesiąca oraz zajęto się duszpasterstwem głuchoniemych w diecezji.
W ciągu całego okresu od 1950 do 1989 r. Caritas nie przestała nigdy działać, spiesząc z pomocą ludziom potrzebującym za pośrednictwem dekanatów i parafii.
8 grudnia 1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39 latach formalnego nieistnienia, Arcybiskup Jerzy Ablewicz, reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Caritas Diecezji Tarnowskiej dziś

Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.
Nazwa „Caritas” jest dobrze znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść.
Obecnie Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek, 6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich. W blisko 400 parafiach istnieją Oddziały Caritas, w których działa kilka tysięcy wolontariuszy, a w Szkolnych Kołach Caritas realizuje misję chrześcijańskiego wolontariatu blisko 3000 młodych ludzi.

Zarząd Dziecezjalny

Według Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej w skład Zarządu Caritas wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz. Do zadań Zarządu należy:

organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas;
opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych;
uchwalanie budżetu oraz przygotowanie sprawozdań i bilansów;
gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;
systematyczne zebrania, celem omówienia bieżących spraw;
przygotowywanie programów rocznej działalności Caritas.
W łączności z Zarządem Diecezjalnym, który kieruje całością diecezjalnej działalności dobroczynnej, pozostają Dekanalni Duszpasterze Charytatywni, którymi są wicedziekani wszystkich dekanatów. Do ich zadań należy:

wspieranie Zarządu Caritas w realizacji zadań statutowych w diecezji;
inspirowanie działań charytatywnych w parafiach swojego dekanatu;
koordynowanie międzyparafialnych akcji charytatywnych;
nadzorowanie realizacji diecezjalnego planu działalności Caritas przez Parafialne Oddziały swojego dekanatu;
organizowanie pracy formacyjnej członków Parafialnych Oddziałów Caritas w ramach dekanatu oraz kolportaż materiałów formacyjnych;
bieżące kontrolowanie pracy Parafialnych Oddziałów Caritas.

Parafialne Oddziały Caritas

W większości parafii diecezji tarnowskiej istnieje Oddział Caritas. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc.
Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący (proboszcz, albo wskazany przez niego kapłan), zastępca (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni.
Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach.
Parafialne Oddziały Caritas współpracują z pozostałymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych i ukazują im możliwości działania na tym odcinku.

Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:

mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:
zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia
kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp.
uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.
stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
prowadzenie stałej formacji swoich członków;
współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
współpraca z Zarządem Caritas.
Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej

Źródło: http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl