Cmentarz
AKTUALNOŚCI

NR KONTA BANKOWEGO: 46881600012001000015990004

Podsumowanie 2023 r. i plany na 2024 r.
Mija kolejny rok działalności Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego, w którym udało się dokończyć prace związane z remontem i przygotowaniem kaplicy pogrzebowej na naszym cmentarzu. Kaplica została odpowiednio wyposażona i przystosowana do modlitwy przed ceremonią pogrzebową. W tym celu został wykonany przyłącz energetyczny z pobliskiego słupa przy ul. Wiejskiej oraz utwardzony plac i odnowiony mur ogrodzeniowy przylegający do kaplicy. Na murze zostały zamontowane dodatkowe separatory, oddzielające teren cmentarza od sąsiednich zabudowań.
W minionym roku zostały naprawione, zabezpieczone i odnowione bramy wjazdowe od ul. Wiejskiej oraz od ul. Ks. Józefa Wirmańskiego. Zamontowano także nowe bramki wejściowe od ul. Popradzkiej i od ul. Ks. Józefa Wirmańskiego.
W 2023 r. udało się usunąć z cmentarza dwie lipy i jedną daglezję, które stwarzały duże zagrożenia dla budowli i ludzi przebywających na cmentarzu, zwłaszcza podczas wiatru i zalegającego śniegu na gałęziach. Rozległe korzenie tych drzew niszczyły także podłoże i mogiły znajdujące się w zasięgu ich oddziaływania.
Po wycince drzew zostały rozwiercone i usunięte pnie, aby można było zagospodarować te miejsca na ewentualny pochówek.
W 2023 r. systematycznie była koszona trawa i usuwane odpady, których jest coraz więcej, zwłaszcza w okolicach świąt. Tu warto zaznaczyć, że wywóz jednego pojemnika na odpady kosztuje obecnie 150 zł., a miesięcznie wywozi się nawet do 8 pojemników, przy czym w okresie październik - listopad - grudzień ilości te wzrastają kilkakrotnie. Tylko w 2023 r. koszt wywozu śmieci niesegregowanych (bez śmieci zielonych) wyniósł 15.892 zł. Do w/w śmieci nie wliczamy chryzantem, wieńców i zielonych odpadów, które są wywożone i zagospodarowywane osobno. Obok studni zamontowano stojak z konewkami i wiaderkami do podlewania kwiatów i mycia nagrobków.
W ubiegłym roku zakończono opracowywanie dokumentacji i koncepcji budowy nowego cmentarza na działce parafialnej o powierzchni 2 ha za Popradem, przy ul. Mariana Cyconia, która zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Barcic, przeznaczona jest pod nowy cmentarz parafialny. W tym celu zostały wykonane mapy geodezyjne i ekspertyzy geologiczne tego terenu. W tym roku ma być gotowy wstępny projekt nowego cmentarza parafialnego.
Na naszym cmentarzu jest ok 1.400 miejsc pochówku. Dotychczas wydanych zostało około 1.000 kart mogilnych, czyli ok. 25% mogił, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Cmentarza, pozostaje bez prawa do użytkowania. Zgodnie z Regulaminem osoby nie posiadające Karty Mogilnej, nie mają prawa do dysponowania mogiłami i nie mogą podejmować żadnych czynności na cmentarzu parafialnym w Barcicach.
Na cmentarzu znajdują się również puste grobowce, bez Kart Mogilnych i bez właścicieli, do których nikt się nie przyznaje.
Przypominamy, że mija okres ostatecznego zakończenia inwentaryzacji, mającej na celu uporządkowanie i zalegalizowanie korzystania z miejsca pochówku. Następnym etapem porządkowania spraw związanych z użytkowanie cmentarza, będzie proces zagospodarowania na nowo tych miejsc pochówku, które nie mają wystawionych Kart Mogilnych, czyli nie posiadają dysponentów. Wszystkie te miejsca i grobowce będą traktowane jako wolne miejsca przeznaczone do pochówku.
Informujemy że 2022 roku ofiarę porządkową uregulowało 912 dysponentów, co stanowiło ok. 68%, zaś w 2023 roku 789 dysponentów, co stanowiło ok. 60 %.
Jak widać nie wszyscy korzystający z cmentarza parafialnego wywiązują się z obowiązku jego utrzymywania. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, iż osoby uchylające się od partycypowania w kosztach utrzymania cmentarza są nieuczciwi w stosunku do tych, którzy regularnie składają ofiary na jego funkcjonowanie.
W związku z tym, prosimy i apelujemy do sumienia i uczciwości tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki względem wspólnoty parafialnej, aby nie korzystali z cmentarza na koszt, tych którzy regularnie składają ofiary na utrzymanie cmentarza.
Przypominamy, że każda ofiara złożona na fundusz cmentarny jest przeznaczona tylko i wyłącznie na jego funkcjonowanie i rozbudowę. Wszelkie prace administracyjne wykonywane przez członków Komitetu są świadczone całkowicie bezinteresownie i nieodpłatnie.
Jeśli środki finansowe na to pozwolą, to w bieżącym roku planujemy położyć nową nawierzchnię na alejkach, wykonać nowe utwardzone miejsce na składowanie odpadów, za kaplicą, obok studni. W tym roku będzie również przebudowana część alejki od wejścia z ul. Popradzkiej, aby była jednakowo szeroka na całej długości. W planach jest także przygotowanie instalacji nagłośnieniowej oraz rewitalizacja grobowej kaplicy kapłańskiej.
Konieczne prace porządkowe i inwestycje, nie mówiąc o planach rozbudowy i zakładaniu nowego cmentarza, wymagają dużych nakładów finansowych. Dlatego prosimy o rzetelne i uczciwe podejście do sprawy funkcjonowania cmentarza, bo tylko dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu będziemy mogli kontynuować niezbędne prace związane z utrzymaniem, remontami, inwestycjami i rozbudową cmentarza.
Przypominamy również, że przestrzeganie Regulaminu, zwłaszcza w punktach dotyczących pozwoleń i pisemnych zgód na wszelkiego rodzaju prace, jest konieczne i niezbędne dla prawidłowego prowadzenia dokumentacji. Bieżąca aktualizacja danych jest potrzebna do dobrego zarządzania miejscami grzebalnymi i wymaga rzetelnego informowania o wszystkich pracach prowadzonych na cmentarzu, które systematycznie zmieniają stan faktyczny tego miejsca.
Cmentarz, podobnie jak Kościół parafialny jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale także wyrazem naszej kultury i szacunku do tych, którzy tworzyli i tworzą naszą wspólnotę.
Niech więc pozostanie częścią naszego doczesnego dziedzictwa i będzie przedmiotem codziennej troski o naszych bliskich oraz naszą bliższą i dalszą przyszłość.

***               ***             ***                                                                                                  
17 maja 2022 r. na spotkaniu Rady Duszpasterskiej, został powołany do istnienia Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego.
Komitet (KORCP) opracował i zatwierdził Regulamin, w którym są zawarte zasady korzystania i funkcjonowania Cmentarza. 

Do zadań Komitetu należy również planowanie i realizacja niezbędnych inwestycji, wydawanie zgody na budowę i przebudowę miejsc pochówku, nadzór nad pracami prowadzonymi przez przedsiębiorców wykonujących wszelkie prace na terenie cmentarza oraz utrzymanie porządku i czystości. 
Przedmiotem prac Komitetu jest również przygotowanie koncepcji budowy nowego cmentarza parafialnego na działce należącej do parafii przy ulicy Mała Ruwień, a także ewentualne powiększenie istniejącego cmentarza. 

Komitet składa się z następujących osób: Przemysław Mairer, Tomasz Koszkul, Piotr Kantor, Małgorzata Tokarczyk, Andrzej Maciuszek, Marian Leśniara, Tadeusz Gałysa, Aleksander Golba, Dawid Janik.

Telefony kontaktowe do członków  Komitetu: 665254818, 607999420, 600323335, 603858226, 609153292
Adres e-mail: cmentarzbarcice@wp.pl

NR KONTA BANKOWEGO:  4 6 8 8 1 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 9 9 0 0 0 4

Regulamin cmentarza parafialnego w Barcicach

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny i powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

§ 1
1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach. Zarząd nad cmentarzem sprawuje ks. Proboszcz tej parafii oraz Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego (KORCP).
2. Parafia jest właścicielem gruntów cmentarza, drzewostanu, grobów jako ściśle związanych
z gruntem oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza.
3. Właścicielami nagrobków są dysponenci grobów.
4. Parafia nie bierze odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. Groby mogą być ubezpieczone indywidualnie.

§ 2
1. Sprawy związane z pogrzebem i pochówkiem zmarłych, ekshumacją zwłok bądź przeniesieniem do innego grobu należy uzgodnić w kancelarii parafialnej.
2. Do kompetencji Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego (KORCP) należą w szczególności:
- bieżące zarządzanie cmentarzem,
- wydawanie zgody na usytuowania mogił,
- wydawanie zgody na prowadzenie prac kamieniarskich,
- wydawanie zgody na wjazd wszelkimi pojazdami na cmentarz,
- inne zlecone zadania przez Zarządcę.
3. Dane kontaktowe do członków Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego (KORCP) dostępne są na stronie internetowej parafii, lub w kancelarii parafialnej.

§ 3
1. Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności wykonanie nowego grobu, remont pomnika, budowę nowego pomnika, wykonawca musi mieć pisemne zezwolenie wydane przez Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego.
2. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne i będą podlegać rozbiórce na koszt wykonawcy.

§ 4
Ze względu na stan cmentarza oraz szacunek dla spoczywających na nim osób na cmentarzu parafialnym w Barcicach dopuszcza się tylko kopanie grobów ręcznie.

§ 5
1. W związku z kosztami utrzymania i koniecznymi inwestycjami w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu określona została minimalna wysokość ofiar przeznaczonych na ten cel.
2. Składane ofiary przeznaczone są na utrzymanie cmentarza i fundusz modernizacji cmentarza.
§ 6
Po wniesieniu ofiary za miejsce grzebalne w wysokości określonej w zał. nr 1 do niniejszego regulaminu, uzyskuje się prawo do dysponowania nowo wyznaczonym miejscem grzebalnym.

§ 7
1. Na cmentarzu parafialnym w Barcicach obowiązują następujące wymiary miejsc grzebalnych:
- grób pojedynczy: długość max 2,5 m, szerokość max 1,5 m, wysokość max 1,5 m
- grób podwójny: długość max 2,5 m, szerokość max 2,3 m, wysokość max 1,5 m Inny wymiar grobu należy uzgodnić z KORCP.
2. Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
3. Zakres wykonywanych prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.
4. Dla zachowania porządku przestrzennego nowo powstające groby i nagrobki powinny być usytuowane symetrycznie w stosunku do sąsiadujących grobów i nagrobków.

§ 8
Każdy grób powinien mieć dysponenta, którym może być jedna lub więcej osób. Dysponent grobu posiada wyłączne prawo do dysponowania miejscem grzebalnym, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy cmentarza, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

§ 9
Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pochówków, ekshumacji, prac kamieniarskich, utrzymania lub likwidacji.

§ 10
W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną pisemnie przez osoby pozostałe. Zarządca cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.

§ 11
1. Dysponent grobu posiada „Kartę mogilną”.
2. „Karta mogilna” wydawana jest przez Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego.
3. Dysponent grobu ma obowiązek uiszczania rocznych ofiar porządkowych wg wysokości określonej w zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 12
Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

§ 13
W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje zarządca cmentarza.

§ 14
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego grobu zarządca cmentarza podejmuje decyzje o pochowaniu warunkowym, dopuszczając tylko jedno takie pochowanie do momentu ustalenia osoby lub osób uprawnionych do dysponowania grobem. W przeciwnym wypadku grób pozostaje zamknięty do kolejnych pochówków.

§ 15
Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione pisemnie przez tę osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

§ 16
Wykonawca prac na cmentarzu zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania tych prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

§ 17
Firmy pogrzebowe mogą podejmować działalność na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy cmentarza, oraz uiszczeniu ofiary za pochówek określonej w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 18
Groby zaniedbane oraz nieopłacane, po 2 latach będą przeznaczone do ponownego pochówku.

§ 19
1. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
2. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 20
Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

§ 21
Na cmentarzu zabrania się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
- przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia papierosów.
- zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
- samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych bez zgody KORCP,
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody KORCP,
- jazdy rowerem,
- wywieszania reklam,
- wprowadzania zwierząt.

§ 22
1. Odpady i śmieci mogą być składowane wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
2. W pojemnikach na śmieci można umieszczać jedynie śmieci cmentarne takie jak np. znicze, wkłady, wiązanki itp.
3. Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach śmieci innych niż cmentarne, pod karą grzywny.

§ 23
1. Pozostałą po wykopaniu grobu ziemię, gruz, elementy pozostałe po remoncie lub rozbiórce grobu należy usunąć z cmentarza. Zabrania się składowania w/w na terenie cmentarza oraz
pod murem cmentarnym wewnątrz i na zewnątrz cmentarza.
2. Zabrania się składowania w/w odpadów w pojemnikach na odpady znajdujących się na cmentarzu.

§ 24
Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z pózn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. nr 48, poz. 284) oraz „Instrukcja o cmentarzu parafialnym w Diecezji Tarnowskiej”.

Regulamin zatwierdził Zarządca
Obowiązuje od 05-06-2022 r.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Barcicach 

Dotyczy wysokości minimalnych ofiar obowiązujących na Cmentarzu Parafialnym w Barcicach od 05-06-2022 r.

1. Ofiara ryczałtowa od 1 pogrzebu za korzystanie z cmentarnej infrastruktury technicznej oraz partycypacja w kosztach wywozu śmieci - 200 zł
(dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi pogrzebowe)

2. Ofiara za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat - 500 zł
    (dotyczy każdego dysponenta grobu)

3. Ofiara ryczałtowa za budowę/przebudowę nagrobka/grobowca
- grób pojedynczy - 300 zł
- grób podwójny – 600 zł.
(dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi kamieniarskie)

4. Ofiara roczna za utrzymanie porządku – 100 zł.
(dotyczy każdego dysponenta grobu)

5. Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobierania ofiar określonych w załączniku nr 1. w pkt. 1, 2 oraz 5 w szczególnych sytuacjach życiowych.

6. Wszystkie pobierane ofiary stanowią darowiznę na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach przeznaczone w całości na utrzymanie cmentarza, inwestycje cmentarne, w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza, wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku itp.

Ofiary można wpłacać na konto bankowe nr: 4 6 8 8 1 6 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5 9 9 0 0 0 4
W tytule przelewu należy koniecznie wpisać numer porządkowy miejsca pochówku, który znajduje się na Karcie Mogilnej oraz jaka to ofiara (porządkowa, na 20 lat, budowa/przebudowa, itd.).