Cmentarz
Fundusz Cmentarza:
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
Numer konta: 46 8816 0001 2001 0000 1599 0004

adres email: cmentarzbarcice@wp.pl

Regulamin cmentarza parafialnego w Barcicach.

 Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny i powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.
Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

§ 1
1.Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach. Zarząd cmentarzem sprawuje ks. Proboszcz tej Parafii przy wsparciu Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego (KORCP).
2.Parafia jest właścicielem gruntów cmentarza, drzewostanu, grobów jako ściśle związanych z gruntem oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza
3.Właścicielami nagrobków są dysponenci grobów lub rodziny.
4.Parafia nie bierze odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
5.Groby mogą być ubezpieczone indywidualnie.
§ 2
1.Sprawy związane z pogrzebem i pochówkiem zmarłych, ekshumacją zwłok bądź przeniesieniem do innego grobu należy uzgodnić w kancelarii parafialnej.
2.Do kompetencji Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego (KORCP) należą w szczególności:
bieżące zarządzanie cmentarzem, 
wydawanie zgody na usytuowania mogił, 
wydawanie zgody na prowadzenie prac kamieniarskich, 
wydawanie zgody na wjazd wszelkimi pojazdami na cmentarz, 
inne zlecone zadania przez Zarządcę.
3.Dane kontaktowe do członków Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego (KORCP) dostępne są na stronie internetowej parafii, lub w kancelarii parafialnej.

§ 3
1.Na wszystkie prace prowadzone na cmentarzu, a w szczególności wykonanie nowego grobu, remont pomnika, budowę nowego pomnika wykonawca musi mieć pisemne pozwolenie wydane przez Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego.
2.Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne i będą podlegać rozbiórce na koszt wykonawcy.

§ 4
1.Ze względu na stan cmentarza oraz szacunek dla spoczywających na nim osób na cmentarzu parafialnym w Barcicach dopuszcza się tylko kopanie grobów ręcznie.
2.Woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§ 5
1.Wobec kosztów utrzymania i konieczności inwestycji w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu określona została minimalna wysokość ofiar przeznaczonych na ten cel.
2.Składane ofiary przeznaczone są na utrzymanie cmentarza i fundusz modernizacji cmentarza. 

§ 6
1.Po wniesieniu ofiary za miejsce grzebalne w wysokości określonej w zał. nr 1 do niniejszego regulaminu, uzyskuje się prawo do dysponowania nowo wyznaczonym miejscem grzebalnym.
2.Opłaty za prawo do grobu pobierane są na okres 20 lat. W tym czasie nie jest możliwe pochowanie innej osoby w grobie pojedynczym, z wyjątkiem urn. Po upływie tego okresu prawo do grobu może zostać prolongowane. 
3.W przypadku braku prolongaty grób może zostać poddany likwidacji, a miejsce wykorzystane do pochowania innej osoby, z tym że nowy dysponent grobu pokrywa koszty związane z pogłębieniem grobu i pochowaniem znajdujących się w nim szczątków. 
4.Ustala się, że okres karencji po upływie 20 lat wynosi 2 lata. Po upływie tego okresu nagrobki na miejscach ponownie nieopłaconych przechodzą do dyspozycji Zarządcy, a ich właścicielom nie przysługuje odszkodowanie. 
§ 7
1.Na cmentarzu parafialnym w Barcicach obowiązują następujące wymiary miejsc grzebalnych:
- grób pojedynczy: długość max 2,5 m, szerokość max 1,5 m, wysokość max 1,5 m
- grób podwójny: długość max 2,5 m, szerokość max 2,3 m, wysokość max 1,5 m
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z KORCP.
2.Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
3.Zakres wykonywanych prac nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego. 
4.Dla zachowania porządku przestrzennego nowo powstające groby i nagrobki powinny być usytuowane symetrycznie w stosunku do sąsiadujących grobów i nagrobków.

§ 8
Każdy grób powinien mieć dysponenta, którym może być jedna lub więcej osób. Dysponent grobu posiada wyłączne prawo do miejsca grzebalnego, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje u Zarządcy cmentarza, a drugi otrzymuje dysponent grobu. 

§ 9
Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pochowań, ekshumacji, prac kamieniarskich, utrzymania lub likwidacji.

§ 10
W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną pisemnie przez osoby pozostałe. Zarządca cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.

§ 11
1.Dysponent grobu posiada „Kartę mogilną”. 
2.„Karta mogilna” wydawana jest przez Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego.
3.Dysponent grobu zobowiązany jest do uiszczania rocznych ofiar porządkowych wg wysokości określonej w zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 12
Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompetentnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

§ 13
W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje zarządca cmentarza.

§ 14
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego grobu zarządca cmentarza podejmuje decyzje o pochowaniu warunkowym, dopuszczając tylko jedno takie pochowanie do momentu ustalenia osoby lub osób uprawnionych do dysponowania grobem. W przeciwnym wypadku grób pozostaje zamknięty do kolejnych pochowań.

§ 15
Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez upoważnione pisemnie przez dysponenta podmioty gospodarcze (firmy kamieniarskie, firmy pogrzebowe itp.), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
§ 16
1.Wykonawca prac budowlanych i renowacyjnych odpowiada zarówno za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników oraz inne osoby, którym zlecił prace na cmentarzu. 
2.Zarządca Cmentarza w zależności od zaistniałej szkody lub wywołanego zgorszenia, posiada prawo do stałego lub czasowego zakazu działalności na cmentarzu wykonawcy, który nie przestrzega obowiązujących norm (w tym niniejszego Regulaminu). 

§ 17
Firmy pogrzebowe mają wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy Cmentarza, oraz uiszczeniu ofiary za pochówek określonej w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 18
Groby zaniedbane oraz nieopłacane, po 2 latach będą przeznaczone do ponownego pochówku.

§ 19
1.Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej cmentarza na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji. 
2.Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 20
Z zastrzeżeniem § 18, grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).

§ 21
Na cmentarzu zabrania się:
zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, 
wywieszania reklam,
wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
jazdy rowerem,
przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia papierosów. 
zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych bez zgody Zarządcy,
wprowadzania zwierząt,
dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości tego miejsca.

§ 22
1.Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do pojemników (lub kontenera) w wyznaczonych do tego miejscach.
2.W pojemnikach na śmieci można umieszczać jedynie śmieci cmentarne takie jak np. znicze, wkłady, wiązanki itp. 
3.Zabronione jest umieszczanie w pojemnikach innych niż cmentarne śmieci.

§ 23
1.Pozostałą po wykopaniu grobu ziemię oraz gruz i elementy pozostałe po remoncie lub rozbiórce grobu należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania gruzu na terenie cmentarza oraz pod murem cmentarnym wewnątrz i na zewnątrz cmentarza.
2.Zabrania się składowania w/w odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu!
§ 24
Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z pózn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. nr 48, poz. 284) oraz Instrukcja o cmentarzu parafialnym w Diecezji Tarnowskiej.

Regulamin zatwierdził Zarządca, obowiązuje od 06-06-2022 r.

REGULAMIN - PDF
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PDF
OFIARA ZA MIEJSCE GRZEBALNE NA 20 LAT - PDF
OFIARA PORZĄDKOWA - PDF
OFIARA OD POGRZEBU - PDF
OFIARA OD ODBUDOWY-PRZEBUDOWY-REMONTU GROBU POJEDYNCZEGO - PDF
OFIARA OD ODBUDOWY-PRZEBUDOWY-REMONTU GROBU PODWÓJNEGO - PDF

                                          Widok cmentarza z podziałem na sektory:
email:  cmentarzbarcice@wp.pl

Tymczasowe numery telefonów do kontaktu z Komitetem: 665254818, 600323335, 600568698, 607999420

----------------
Z HISTORII
 Przez wieki – do początków XIX wieku – ciała zmarłych parafian chowano obok kościoła. Od 1846 roku pochówków dokonywano na gruncie parafialnym 1/3 dzisiejszego cmentarza. W późniejszym okresie zarząd Komory Celnej ofiarował następną część, a w 1904 roku dokupiono dalszy kawałek gruntu – do kapliczki Chrystusa Miłosiernego „Przy Słupie”. Na fragmencie tego terenu zorganizowano później cmentarz wojskowy. Mur wokół cmentarza wykonano społecznie. Do końca 1931 roku chowano tu zmarłych z całej dużej parafii – również z Rytra, Suchej Strugi, Obłazów Ryterskich, Połomi, Przysietnicy. Ponieważ dawniej bardzo rzadko stawiano trwałe nagrobki, po okresie kilkunastu lat grzebano zmarłych na tych samych miejscach. Od kilkunastu lat prawie na każdym grobie powstają trwałe nagrobki lub grobowce.

Kaplica cmentarna z figurą Męki Pańskiej


Cmentarz wojskowy na terenie cmentarza parafialnego. 
Pochowano tu żołnierzy wojsk austriackich i rosyjskich, którzy zginęli w potyczkach, na wzgórzach za przystankiem kolejowym w dniach 2, 9, 10, 11, 12 grudnia 1914 roku i 30 sierpnia 1915 roku. Pochowano też kilku żołnierzy, którzy zginęli po wojnie w różnych okolicznościach na terenach Bieszczad i Beskidu Niskiego, również Sądeckiego, w najbliższej okolicy toczyły się sporadyczne walki do 1948 r.