KOMUNIKAT
W związku z zakończeniem inwentaryzacji naszego cmentarza parafialnego oraz nie przestrzeganiem Regulaminu, który obowiązuje od 6 czerwca b.r. , Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach ogłosił Komunikat, który zamieszczamy poniżej.

KOMUNIKAT
Komitetu Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach

Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach przypomina o uregulowaniu zaległych opłat za budowę, przebudowę i remonty grobów oraz wykonanie usług pogrzebowych po 06 czerwca 2022 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem Cmentarza.

Wszelkie informacje, druki wpłat, numer konta bankowego oraz Regulamin znajdują się w zakładce – CMENTARZ oraz można je pobrać u członków Komitetu.

Przypominamy o konieczności uzyskania pisemnej zgody Komitetu na wszelkie prace budowlano – remontowe na terenie cmentarza parafialnego.

Informujemy, że zakończyła się inwentaryzacja miejsc pochówku, budowli i budynków na naszym cmentarzu parafialnym i dlatego wykonywanie jakichkolwiek czynności ingerujących w infrastrukturę cmentarza bez uzyskania zgody i zaewidencjonowania w dokumentacji cmentarza jest niedopuszczalne.
Zgodnie z Regulaminem w stosunku do osób i podmiotów, które nie stosują się do wytycznych zawartych w Regulaminie Cmentarza, będą wyciągane konsekwencje.

Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach